Gemeente, woningcorporaties en huurders maken prestatieafspraken 2019

Eindhovense woningcorporaties hebben met de gemeente en de huurdersvertegenwoordiging nieuwe prestatieafspraken gemaakt voor 2019. De nadruk ligt op een gezamenlijke investeringsagenda, betaalbaarheid en duurzaamheid. Corporaties stemmen hun investeringen op elkaar af om samen zo veel mogelijk nieuwe sociale huurwoningen te kunnen realiseren.

"De gemeente, corporaties en huurdersvertegenwoordiging zien allemaal het belang van snelle vergroting van de sociale woningvoorraad, gezien de groei van onze stad", zegt wethouder Torunoglu van wonen en wijken. "Het succes van Eindhoven is dat er goede en betaalbare woningen zijn voor iedereen. Daarom moet er ook door de woningcorporaties flink geïnvesteerd worden – in nieuwe betaalbare woningen maar ook in de grote verduurzamingsopgave waar ze voor staan."

De omstandigheden zijn voor corporaties echter lastig op dit moment. Onder andere door afdrachten van omgerekend vier maanden huur per jaar aan de overheid, stijgende bouwkosten, personeelstekorten bij bouwbedrijven en een tekort aan bouwlocaties voor sociale woningbouw. Om gewenste resultaten te behalen moeten handen nog meer ineen slaan.

Gezamenlijke inzet

Onderdeel van de prestatieafspraken is de uitbreiding van de sociale woningvoorraad met 1.648 woningen tot 2023. Ook het onderzoeken van de samenwerkingsmogelijkheden tussen corporaties is belangrijk. De gemeente zet daarnaast in op gemiddeld 20% sociale huur op grotere ontwikkellocaties. Richting het Rijk wordt een lobby opgestart voor het verbeteren van de positie van corporaties door het wegnemen van belemmeringen die investeren in elkaars voorraad bemoeilijken, zoals de overdrachtsbelasting.

Ingrid de Boer, algemeen directeur/bestuurder van Woonbedrijf: "We hebben in Eindhoven een stevige opgave om 3.000 betaalbare huurwoningen te bouwen tussen 2019 en 2023. Daarom gaan de woningcorporaties nauw samenwerken door de investeringscapaciteit, expertise en ervaring samen te brengen."

Middensegment

Op dit moment kent Eindhoven een tekort aan middenhuurwoningen, met een huurprijs tussen de 710 en 850 euro. St. Trudo en Wooninc. gaan zich hierop richten. Woonbedrijf en ‘thuis hebben relatief gezien minder woningen in dit segment. Hun focus ligt vooral op woningen met een huurprijs van minder dan 710 euro. St. Trudo en Wooninc. onderzoeken of zij die woningen met hogere huur van ’thuis en Woonbedrijf kunnen behouden voor de middenhuur via hun (commerciële) BV’s Trudo Holding en Stayinc.. Dat gebeurt pas als Woonbedrijf en ‘thuis deze woningen willen ‘vervreemden’.

Spreiding en schuldpreventie

Corporaties zoeken in het komend jaar naar mogelijkheden om sociale huurwoningen toe te voegen in niet-corporatiewijken. Om de voorraad beter te spreiden over de stad. Dat maakt de stad inclusiever en diverser. ‘thuis en Woonbedrijf gaan daarnaast samen met WIJeindhoven en de gemeente verkennen welke extra instrumenten ingezet kunnen worden voor schuldpreventie van huurders, om huisuitzettingen te voorkomen.

Senioren

De corporaties nemen in 2019 maatregelen voor een betere doorstroming van senioren naar beter passende huisvesting. Zo worden wooncoaches ingezet en wordt bekeken welke rol het klantencentrum van WoonincPlusVitalis hierin kan vervullen. Bij de realisatie van nieuwbouw van gelijkvloerse woningen, gaan corporaties aandacht geven aan doorstromingsmogelijkheden voor senioren uit de buurt.

Duurzaamheidspact

De samenwerking tussen gemeente en corporaties kreeg in september 2018 op een bijzondere manier vorm. Het duurzaamheidspact werd ondertekend. Woningcorporaties willen de bestaande voorraad samen verduurzamen in plaats van steeds labelstappen afvinken. Hierbij kijken alle partijen over de grenzen van hun eigen organisatie heen in belang van het gezamenlijke doel: CO2-neutraal in 2050. Dit pact markeert een kantelpunt in de samenwerking op duurzaamheid, van afstemmen naar samen doen. Eindhoven loopt hiermee voorop in Nederland.