Zeer gematigd huurbeleid voor Eindhoven in 2016
Huurders van sociale huurwoningen krijgen in 2016 te maken met een minimale huurverhoging. De Eindhovense woningcorporaties maken geen gebruik van de ruimte die het Rijk hen geeft om de huren te verhogen – inflatiecorrectie plus 1% – en zetten in op een zeer gematigd huurbeleid. Huurachterstanden en huisuitzettingen worden zoveel mogelijk beperkt. De corporaties gaan samen aan de slag met duurzaamheid én met de gevolgen van scheiden van wonen en zorg voor senioren en mensen met beperkingen. Dit staat in de prestatieafspraken die op woensdag 23 maart 2016 werden ondertekend door gemeente Eindhoven, woningcorporaties Woonbedrijf, Trudo, Wooninc. en ‘thuis en een vertegenwoordiging van de Eindhovense huurdersorganisaties.

"Dit is belangrijk voor de stad", vertelt wethouder Yasin Torunoglu van Wonen. "De corporaties bezitten samen zo’n 39.000 sociale huur- en koopwoningen in Eindhoven, meer dan veertig procent van de totale woningvoorraad. De prestatieafspraken hebben daardoor een grote impact op hoe wonen in onze stad eruit ziet, nu en in de komende jaren."

Lies de Groot, bestuurder van corporatie ‘thuis en voorzitter van het Platform Eindhovense Corporaties: "We zijn trots op de afspraken die er nu liggen. In de rest van het land wordt met aandacht gekeken naar de manier waarop we in Eindhoven komen tot de prestatieafspraken, op basis van een samenhangende Woonvisie en in goede samenwerking met de huurders."

Nieuwe regels
De gemeente en de vier corporaties kennen een jarenlange traditie van het opstellen van prestatieafspraken. Met de herziene Woningwet zijn hiervoor nieuwe regels in werking getreden. In de toekomst maken gemeente, corporaties en huurdersorganisaties op basis van een gemeentelijke woonvisie prestatieafspraken. Vóór 1 juli leveren de corporaties een ‘overzicht van werkzaamheden’, bestaande uit een concreet bod voor het eerste jaar en een doorkijk naar de vier jaar daarna. De gemeente ontvangt vervolgens uit Den Haag vóór 1 oktober informatie over de investeringsruimte van de corporaties op gemeenteniveau.

Proefjaar
In Eindhoven hebben de samenwerkende partijen afgesproken om 2016 nog te zien als proefjaar, waarbij ze de in de afgelopen jaren bereikte resultaten willen uitbouwen. Het Platform Eindhovense Klantenraden (PEK) is vanaf het begin als gelijkwaardige partij betrokken bij de voorbereidingen van de prestatieafspraken. Naast het proces is ook de inhoud van de prestatieafspraken 2016 anders dan in voorgaande jaren. Er is niet meer gekozen voor gedetailleerde afspraken die alles dichttimmeren, maar voor meer focus op de onderwerpen die er toe doen en waarop sturing wenselijk is.

Prioriteiten
Die keuze komt niet uit de lucht vallen. Het Rijk stelt op basis van de nieuwe Woningwet voortaan landelijk iedere vier jaar de prioriteiten van de woningcorporaties vast. Voor de periode 2016 – 2020 zijn dat:

  1. betaalbaarheid en beschikbaarheid voor de doelgroep;
  2. realiseren van een energiezuinige sociale huurwoningvoorraad;
  3. huisvesten van urgente doelgroepen;
  4. realiseren van wonen met zorg en ouderenhuisvesting i.v.m. langer zelfstandig wonen.

Deze onderwerpen sluiten naadloos aan op de Woonvisie Eindhoven en zijn dan ook overgenomen in de prestatieafspraken. De partijen hebben gekozen voor een kort en zakelijk document, waarin afspraken zo concreet mogelijk worden geformuleerd.