Cameraprotocol Woonbedrijf (v.1-2023)

Woonbedrijf heeft een uniforme werkwijze vastgesteld over de afweging, plaatsing en het beheer van haar cameratoezicht.

Als er sprake is van een Vereniging van Eigenaren (VvE) op locatie dan geeft Woonbedrijf als voorwaarde aan haar toestemming de regels uit dit protocol mee. De VvE is eigenaar, heeft een eigen beslissingsbevoegdheid en is daarmee de verantwoordelijke partij bij cameratoezicht op VvE-locaties.

Voor de locaties waar cameratoezicht plaatsvindt in complexen van Woonbedrijf (en waar geen VvE is) gelden de onderstaande regels.

Artikel 1: doel van het cameratoezicht

Voor ons is het belangrijk dat onze bewoners fijn en ongestoord wonen in een goede en betaalbare woning, in een prettige buurt. Op sommige plaatsen is er sprake van meer overlast, vandalisme en/of misdrijven. Dit zet de veiligheid van de wijk onder druk. Voor het waarborgen van de leef- en woonomgeving kan Woonbedrijf cameratoezicht toepassen.

Het doel van het cameratoezicht is om de bewoners én de eigendommen van ons en onze bewoners te beschermen. Wij willen zorgen voor minder overlast, misdrijven en vandalisme in deze buurt. Zo zorgen we voor een veiligere leefomgeving. Cameratoezicht is één van de maatregelen om te zorgen voor een fijne woonomgeving. Daarnaast kunnen de camerabeelden worden gebruikt voor de opsporing en vervolging van personen die strafbare feiten plegen.

Voor elk cameratoezicht dat door Woonbedrijf wordt ingezet heeft een specifieke belangenafweging plaatsgevonden in relatie tot het doel waarvoor het toezicht wordt ingezet. Het toezicht is noodzakelijk en proportioneel bevonden als onderdeel van de maatregelen die Woonbedrijf neemt in relatie tot de leefbaarheid op locatie.

Ieder jaar gaan we na of het cameratoezicht nog steeds noodzakelijk en proportioneel is.

Artikel 2: taken en verantwoordelijkheden

Het cameratoezicht vindt plaats onder onze verantwoordelijkheid. Wij zorgen ervoor dat de opnamesystemen regelmatig worden gecontroleerd. Ook zorgen wij ervoor dat het cameratoezicht in overeenstemming is met wet- en regelgeving. Het cameratoezicht is opgenomen in ons verwerkingsregister.

Artikel 3: privacy van bewoners en bezoekers

Het beeldmateriaal wordt uitsluitend uitgelezen wanneer hier een geldige aanleiding toe is. Er is sprake van een aanleiding bij een waargenomen of een vermoeden van een strafbaar feit, een ongeval of een andere gebeurtenis die vraagt om optreden (bijvoorbeeld inbraak, vandalisme, verzekeringskwestie, opvraag door politie).

Artikel 4: bewaartermijn en automatische retentie na 28 dagen

Woonbedrijf bewaart camerabeelden niet langer dan noodzakelijk. Omdat Woonbedrijf cameratoezicht inzet vanuit het gerechtvaardigde belang om overlast, vandalisme en misdrijven tegen te gaan en de veiligheid en leefbaarheid van de wijk te beschermen, is het bewaren van camerabeelden voor maximaal 28 dagen gerechtvaardigd. Na 28 dagen worden camerabeelden automatisch gewist, tenzij de beelden veiliggesteld moeten worden bij incidenten of op verzoek van de politie.
Bij het veiligstellen van camerabeelden worden deze net zolang bewaard tot dat het incident is afgehandeld.

Artikel 5: informatieverplichting aan bewoners en bezoekers

Woonbedrijf zorgt voor een duidelijke informatievoorziening aan bewoners en bezoekers over de toepassing van cameratoezicht, onder andere door het plaatsen van informatieborden/stickers. De informatieborden/stickers worden op duidelijk zichtbare plaatsen aangebracht in de buurt van de camera. De borden/stickers verwijzen naar de website van Woonbedrijf: www.woonbedrijf.nl/cameratoezicht. Hiermee is voldaan aan de eerste laags informatievoorziening.

Dit protocol is via de website van Woonbedrijf 29 beschikbaar voor iedereen die daarin is geïnteresseerd. Hiermee is voldaan aan de tweede laags informatievoorziening.

Artikel 6: persoonsrechten bij cameratoezicht

In principe heeft iedereen recht op inzage in beeldmateriaal, het wissen van het beeldmateriaal of beperking van de verwerking van het beeldmateriaal waarop hij/zij te zien is.
Inzage van camerabeelden

Een aanvraag kan worden gedaan via het formulier dat is te downloaden via www.woonbedrijf.com/cameratoezicht. Bij een aanvraag tot inzage van beelden moeten het tijdstip en de tijdsduur van de beelden waarvan iemand inzage verlangt duidelijk zijn aangegeven. Bijvoorbeeld tussen 21.00 uur en 21.15 uur.

Binnen drie werkdagen na een aanvraag tot inzage van beeldmateriaal beslissen wij of en hoe wij het beeldmateriaal ter beschikking stellen aan de aanvrager. Na maximaal 4 weken (na het opname-moment) wordt het beeldmateriaal automatisch gewist. Het beeldmateriaal kan dan uiteraard niet meer worden ingezien.

Wij kunnen beslissen dat we geen inzage geven. Dit kan wanneer er andere belangen worden geschaad, bijvoorbeeld de rechten en vrijheden van anderen. Onderdeel van onze afweging is de afweging op basis van artikel 41 UAVG waarmee bepaald wordt of er zwaarwegende redenen zijn die inzage onmogelijk maken. Ook kan het zo zijn dat wij kunnen aantonen dat een verzoek ongegrond is.
Wij kunnen bij inzageverzoeken die (vanwege hun repetitieve karakter) buitensporig zijn, een vergoeding in rekening brengen voor het beschikbaar stellen van het beeldmateriaal.

Het wissen van camerabeelden

Een aanvraag van het wissen van beeldmateriaal werkt hetzelfde als de hierboven beschreven manier voor de aanvraag voor inzage.

Beperking van de verwerking van camerabeelden

Een aanvraag van beperking van de verwerking werkt hetzelfde als de hierboven beschreven manier voor de aanvraag voor inzage.

Artikel 7: verstrekken van opgenomen beeldmateriaal aan anderen

Wij maken bij het verstrekken van beeldmateriaal aan anderen steeds een afweging tussen de privacybelangen van de personen die in beeld zijn en de belangen die gediend zijn bij de verstrekking van dit beeldmateriaal. Camerabeelden worden alleen met een andere organisatie gedeeld voor zover Woonbedrijf daar een zwaarwegend belang bij heeft, in geval van een wettelijke plicht of op bevel van de politie. De ontvangende organisatie tekent voor ontvangst van het beeldmateriaal en het integer gebruik hiervan.

Woonbedrijf kan beeldmateriaal verstrekken aan anderen. Bijvoorbeeld aan een verzekerings-maatschappij als dit noodzakelijk is voor de afhandeling van een schade.
Ook kunnen wij beeldmateriaal gebruiken in (civiel)rechtelijke procedures, indien dit noodzakelijk is voor bijvoorbeeld de afhandeling van een incident.

Als een leverancier van ons bij de uitvoering van een opdracht gebruik wil maken van cameratoezicht, dan maken wij hierover afspraken in een verwerkersovereenkomst. Daarbij wordt in ieder geval dit cameraprotocol van toepassing verklaard.

Artikel 8: het camerasysteem en beveiliging

Woonbedrijf gebruikt zichtbare camera’s in de algemene ruimtes en maakt duidelijk melding van de opnames. Wij maken geen gebruik van heimelijke cameraregistratie (verborgen camera’s), dat betekent dat wij u altijd op locatie informeren over de aanwezigheid van cameratoezicht.

Wij zetten cameratoezicht alleen in via een gesloten camerasysteem. De opname apparatuur is beveiligd en bevindt zich in een afgesloten ruimte. Beeldmateriaal wordt niet in de camera opgeslagen, maar doorgestuurd naar een beveiligde database via een beveiligde verbinding. Wij lezen de beelden alleen uit als we daar een aanleiding toe hebben. Het beeldmateriaal is door slechts enkele medewerkers van Woonbedrijf uit te lezen. Deze medewerkers hebben voor het uitvoeren van deze rol een geheimhoudingsverklaring getekend.

Artikel 9: informatie

Met vragen rondom het cameratoezicht van Woonbedrijf kunt u terecht bij de Privacy Officer via het contactformulier.
Met vragen rondom cameratoezicht kunt u zich ook wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens via: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl of via telefoonnummer 088-180 52 50.

Artikel 10: klachten

Klachten over het cameratoezicht of klachten over de manier waarop wij omgaan met de persoonsrechten (zoals de mogelijkheid om camerabeelden te bekijken) kan je bij ons indienen via de website www.woonbedrijf.com/klacht-melden, telefonisch of in de woonwinkel.

Komen we samen niet tot een oplossing, dan kan een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over het indienen van een klacht is te vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl of via telefoonnummer 088-180 52 50.