Juridische structuur en organogram

Één organisatie, één doel

Wij werken vanuit één organisatie met heldere organisatieprincipes. Uiteindelijk hebben al onze activiteiten een doel: goed wonen in een goede buurt. Dit zie je terug in onze juridische structuur en in ons organogram.

Organogram Woonbedrijf

Directie

 • 1 algemeen directeur / bestuurder
 • 2 directeuren
 • Bestuurssecretaris
 • Conerncontroller

Afdelingen

 • Buurtbeheer
 • Verhuur
 • Bewonerscontact en Communicatie
 • Financiën en Controlling
 • Informatiemanagement
 • Portefeuille- en assetmanagement
 • Bedrijfsondersteuning
 • Vastgoedbeheer
 • Nieuwbouw
 • Mens en Organisatie

Juridische structuur

Wij willen onze doelen bereiken vanuit 1 organisatie en 1 organisatieprincipe. Uiteindelijk dienen alle activiteiten hetzelfde doel: goed wonen in een goede buurt. Dit uitgangspunt heeft betekenis voor de juridische structuur. Hiervan is bepaald dat we in beginsel geen nevenstructuur ontwikkelen, anders dan dat die rechtstreeks bijdraagt aan onze doelen en een nevenstructuur noodzakelijk maakt. Of als dit vanuit risicobeperking wenselijk is.

Hieronder een schematisch overzicht, met daarin alle entiteiten waarin wij als organisatie een belang hebben.

Bestuur en toezicht

De eenheid van bestuur en intern toezicht is binnen de nevenstructuur zodanig georganiseerd dat niet de personen, maar de organisatie als bestuurder is benoemd en wordt vertegenwoordigd door haar bestuur. Hierdoor is de eenheid van bestuur maximaal gewaarborgd in de structuur. Zo is voor de entiteiten binnen de nevenstructuur geen aparte Raad van Commissarissen (RvC) benoemd, maar is binnen de gehele structuur vastgelegd dat dezelfde eisen van goedkeuring aan besluiten worden gesteld als binnen de stichting. Zo vereisen besluiten die binnen de hoofdstructuur met goedkeuring of advies van de RvC worden genomen, in de nevenstructuur goedkeuring van de aandeelhouder. Deze besluiten komen uiteindelijk ter goedkeuring bij de interne toezichthouder van de stichting terecht.

Stichting Glasrijk

Breedband Regio Eindhoven BV (BRE) is een samenwerkingsverband van meerdere Eindhovense bedrijven. Het gaat om bedrijven die samen een glasvezelring in Eindhoven hebben aangelegd voor de communicatie tussen hun locaties in Eindhoven. Hierdoor hoeven de bedrijven geen dure huurlijnen aan te houden en profiteren ze van meer mogelijkheden en zekerheden. Er is sprake van één prioriteitsaandeel, dat in handen is van de stichting Glasrijk.

Stichting Glasrijk vervult een centrale rol binnen de BRE en houdt toezicht op de directie van de BRE. Aandachtsgebieden van Stichting Glasrijk zijn onder meer: goedkeuring directiebesluiten, voorstellen aandelenuitgifte, bindende voordracht directieleden BRE, voorstellen tot statutenwijziging, ontbinding, fusie en splitsing BRE. Alle aandeelhouders die betrokken zijn bij de oprichting van BRE zijn tevens bestuurslid van de stichting. Hiermee worden de eigendomsrechten van de BRE voor de aandeelhouders van het eerste uur beschermd. Ook vormt de stichting een platform voor de verdere ontwikkeling van glasvezel in de regio.

Breedband Regio Eindhoven BV (en Stichting Glasrijk)

Breedband Regio Eindhoven BV (BRE) is een samenwerkingsverband van meerdere Eindhovense bedrijven. Zij hebben samen een glasvezelring aangelegd voor de communicatie tussen hun locaties in Eindhoven. Hierdoor hoeven de bedrijven geen dure huurlijnen aan te houden en profiteren ze tegelijkertijd van meer communicatiemogelijkheden tussen de diverse locaties. Het risico van uitval van de communicatielijnen is bovendien sterk afgenomen.

In totaal zijn er 4.072.953 aandelen geplaatst. Eén prioriteitsaandeel hiervan is in handen van Stichting Glasrijk. Deze stichting houdt toezicht op BRE en stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl participeert daarin als bestuurslid. We hebben 512.717 aandelen BRE in bezit; 12% van het totale aantal.

Stichting Bordeauxlaan

Dit is de ‘stichting tot behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de bewoners van de Bordeauxlaan en omgeving’. Haar doel is het beheren van gemeenschappelijke gronden en paden voor de bewoners van een woongebied. De stichting heeft deze gronden in eigendom en beperkt zich tot beheeractiviteiten. Wij zijn bestuurder van deze stichting.

Stichting Achterterrein fase I

Deze stichting behartigt de gemeenschappelijke belangen in de gezamenlijke binnen- en achterruimtes van een woongebied in de wijk Meerhoven. Wij zijn bestuurder van deze stichting. De stichting int – zoals een vereniging van eigenaren – voorschotten van de eigenaren van de woningen en beheert de gemeenschappelijke ruimtes.

Stichting De Ketting

In het gebied de Bennekel is een toekomstvisie ontwikkeld over de behoefte aan sociaal-maatschappelijke voorzieningen in deze wijk. Hieruit bleek dat de behoefte aan gemeenschapsaccommodaties op termijn verdwijnt. Vanwege de financiële en bestuurlijke knelpunten binnen stichting De Ketting hebben wij in 2011 besloten de opstallen van de stichting te kopen, om op termijn een nieuwe ontwikkeling op de huidige plek van het gemeenschapshuis te realiseren. Daarnaast hebben wij zitting genomen in het bestuur van stichting De Ketting, die de ontvangen koopsom als een fonds gaat beheren.

Stichting Sancties & Kansenlijst Eindhovense Corporaties

Stichting Sancties & Kansenlijst Eindhovense Corporaties heeft de volgende doelen: het bevorderen van een goed leefklimaat in de regio Eindhoven, de bewoners zo veel mogelijk vrijwaren van inbreuken op de woonkwaliteit en het beperken van financiële nadelen die gepaard gaan met huurachterstanden. Door de samenwerking proberen de corporaties personen die overlast hebben veroorzaakt of hun woning zijn kwijtgeraakt door huurachterstanden een nieuwe kans te bieden. Het bestuur wordt gevormd door de bestuurders van de verschillende woningcorporaties. We participeren in het bestuur van deze stichting.

Lees meer over de Sancties & Kansenlijst.

Aedes

Aedes is de vereniging voor woningcorporaties in Nederland. 272 woningcorporaties zijn lid van Aedes, dat zijn vrijwel alle woningcorporaties in Nederland. Aedes behartigt hun belangen, ondersteunt haar leden bij het uitvoeren van hun taken en biedt hen een platform voor kennisuitwisseling en ontmoeting.

Stichting Kences

Kences is in 1999 opgericht als kenniscentrum studentenhuisvesting en samenwerkingsverband van studentenhuisvesters in Nederland. De bij Kences aangesloten deelnemers en partners verzorgen samen 25 procent van de studentenhuisvesting. Het gaat hierbij om huisvesting van Nederlandse studenten, internationale diploma studenten, studiepunt mobiele- en uitwisselingsstudenten.

De Kences deelnemers werken samen voor belangenbehartiging, kennisontwikkeling, kennisdeling en inkoop. Het bestuur van de stichting Kences wordt gevormd door de directeur-bestuurders van de deelnemers.