Governance

Wij zijn een woningcorporatie met een duidelijke maatschappelijke strategie. We hechten dan ook bijzondere waarde aan integer en transparant handelen door het bestuur, goed toezicht op het bestuur en het afleggen van verantwoording over het maatschappelijk presteren. Dit doen we in een voortdurend dialoog met onze belanghouders en een zorgvuldige omgang met onze bewoners.

Governancecode

Wij onderschrijven de principes van de Governancecode Woningcorportaties. Hierin staan basisregels voor het besturen van een woningcorporatie. Deze regels gaan in op goed bestuur en toezicht, openheid, verantwoordelijkheid en financiële beheersing. De voorwaarden voor goed bestuur hebben we vastgelegd in onze governancestructuur. Deze structuur is opgebouwd uit statuten en reglementen. Dat zijn:

  • Statuten van de Stichting (pdf): hierin is het doel en taakveld van de woningcorporatie vastgelegd en zijn de taken en bevoegdheden benoemd en toegekend aan het bestuur en het toezichthoudende orgaan binnen Woonbedrijf.
  • Reglement Raad van Commissarissen (pdf): hierin zijn de taken en bevoegdheden en de werkwijze van de Raad van Commissarissen (RvC) vastgelegd.
  • Bestuurs- en directiereglement (pdf): hierin zijn de taken en bevoegdheden van en de werkwijze van het bestuur en het directieteam vastgelegd.
  • Investeringsstatuut (pdf): hierin is vastgelegd hoe wij de afweging maken om te komen tot (vastgoed)investeringen en hoe de taken en verantwoordelijkheden in dit proces zijn belegd.
  • Verbindingenstatuut (pdf): hierin is het ‘hoe en waarom’ vastgelegd voor het aangaan van verbindingen door ons.
  • Treasury statuut(pdf): hierin is vastgelegd hoe wij de financiële geldstromen, posities en de daaraan verbonden risico’s beheersen en sturen en hoe het toezicht hierop is ingericht.

Bij het opstellen van deze statuten en reglementen hebben we de governancecode Woningcorporaties 2020 als uitgangspunt genomen.

Lees hier de Governancecode Woningcorporaties (pdf).

Toezicht

Volgens de governancecode vindt toezicht bij ons als volgt plaats.

1. De Raad van Commissarissen (RvC)
Toezicht door de Raad van Commissarissen.
De taak van de RvC is het houden van toezicht op het beleid van het bestuur. Daartoe behoort het houden van toezicht op de werking en integriteit van de interne controle- en risicobeheersingsystemen en -procedures, ingesteld door het bestuur. Bovendien ziet de RvC toe op de algemene gang van zaken in de stichting en op de met haar verbonden ondernemingen. Daarnaast is de RvC werkgever van het bestuur en staat zij die, gevraagd en ongevraagd, met raad terzijde (adviesfunctie / klankbordfunctie).

Reglement Raad van Commissarissen (pdf)
Toezichtvisie van de Raad van Commissarissen (pdf)
Rooster van aftreden Raad van Commissarissen (pdf)
CV Raad van Commissarissen (pdf).


2. Interne controlling en beheersing
De concerncontroller toetst de werking van onze interne beheersing. De interne beheersing is ingericht volgens het ‘Three Lines of Defense model’. Wij hanteren hiertoe een stelsel van interne beheersinstrumenten. Zo vindt er risicobeheersing plaats op meerdere niveaus. Ook maken we gebruik van procesbeschrijvingen en periodieke managementinformatie. Verder toetsen we onze processen door middel van interne audits.

Visitatie

Elke vier jaar beoordeelt een externe onafhankelijke visitatiecommissie onze maatschappelijke prestaties. Dit is verplicht, maar ook heel welkom. Want we zijn een lerende organisatie. We zijn ons ook bewust van de steeds meer veranderende, hogere eisen die onze bewoners en samenwerkingspartners stellen.

Uit de visitatie over de periode 2019-2022, die in het najaar van 2023 is afgenomen, wordt duidelijk dat we de afgelopen jaren mooie resultaten hebben behaald. Tegelijkertijd zien we ook dat er nog werk aan de winkel is.

We hebben de resultaten van de visitatie kort samengevat in een infographic. De liefhebbers kunnen ook het volledige visitatierapport bekijken.

Huurdersvertegenwoordiging

Huurdersvertegenwoordiging noemen wij ook wel Bewonersparticipatie. Participatie betekent letterlijk ‘actieve deelname’. Voor bewoners is dit belangrijk omdat ze daarmee meer verantwoordelijkheid en regie krijgen op hun eigen ‘fijn en ongestoord’ wonen. Woonbedrijf wil bewoners uitnodigen om deel te nemen op onderwerpen die zij belangrijk vinden, op een manier die past bij het onderwerp en het doel dat we willen bereiken.

Wij voeren regelmatig overleg met de Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf (Stichting HVW). Deze stichting behartigt de belangen van alle bewoners en woningzoekenden. Met de HVW voeren we het gesprek over het beleid van Woonbedrijf. Daarnaast kijken we samen hoe we de samenwerking op buurt- en woningniveau met bewonerscommissies en individuele bewoners kunnen verbeteren.

Belangrijke besluiten leggen we ter advisering voor aan de Stichting HVW. De afspraken hierover tussen ons en de Stichting HVW staan in een samenwerkingsovereenkomst.
Bekijk hier de website van de Stichting HVW.

We halen actief de mening van de bewoners op door het uitzetten van enquêtes en het organiseren van bewonerspanels. De resultaten van deze onderzoeken gebruiken wij om onze dienstverlening te verbeteren en voor het ontwikkelen van beleid. Wil je graag deelnemen aan zo’n bewonerspanel? Meld je dan hier aan.

We werken op verschillende manieren met bewoners samen. In een aantal complexen hebben de bewoners een complexcommissie opgericht. In andere complexen is de samenwerking meer ad hoc. Bijvoorbeeld in de vorm van een klankbordgroep tijdens een renovatie of bij een activiteit vanuit het Buurtfonds van Woonbedrijf.

Wil je meer weten over bewonersparticipatie in je buurt? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Belanghouders

In de governancecode staat beschreven op welke wijze belanghouders worden betrokken bij de uitvoering van het beleid. Wij hebben in ons dagelijkse werk veelvuldig contact met onze belanghouders. Daarnaast organiseren we jaarlijks een belanghouderspanel en/of netwerkbijeenkomst waarin belangrijke ontwikkelingen met onze belanghouders worden besproken.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Woonbedrijf is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit is vastgelegd in onze ANBI-verklaring (pdf).