Raad van Commissarissen

De taken en werkwijze van de Raad van Commissarissen (RvC) zijn vastgelegd in een reglement en een toezichtvisie.

De taak van de Raad van Commissarissen is het houden van toezicht op het beleid van het bestuur van Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl. De Raad van Commissarissen telt momenteel 7 leden (d.d. 2020) die voor een periode van 4 jaar zijn benoemd. De maximale zittingstermijn is 8 jaar. 3 leden worden op voordracht van de Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf (HVW) benoemd. De RvC moet zodanig zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. De RvC heeft 3 commissies: een Auditcommissie, een Remuneratiecommissie en een Investeringscommissie. De huidige samenstelling en het rooster van aftreden zijn openbaar.

De RvC houdt ook toezicht op de ondernemingen waarmee Woonbedrijf verbonden is.