Risicobeheersing

De noodzaak voor een goed risicobewustzijn is de laatste jaren erg toegenomen. Wij ervaren dat de dynamiek van de omgeving meer en meer betekenis heeft voor de bedrijfsvoering. Dat maakt de noodzaak van voldoende risicobewustzijn groot.

Risicobeheersing op meerdere niveaus

Risicobeheersing vindt op meerdere niveaus plaats. De risicogevoeligheid voor macro-economische ontwikkelingen wordt jaarlijks bepaald op basis van een set van economische scenario’s. Voor deze risico’s wordt een buffer in de vorm van eigen vermogen aangehouden die onze continuïteit binnen deze scenario’s moet waarborgen.

De risico’s met betrekking tot onze individuele investeringsprojecten worden bij de investeringsbesluiten in kaart gebracht en binnen de projectbeheersing gemanaged. Voor eventuele additionele risico’s uit projecten, zoals mogelijke prijsrisico’s voor nieuwbouw koop, wordt een op basis van calculaties een aparte buffer aangehouden. De operationele risico’s worden door middel van ons procesbeheersingsysteem beheerst.

Aanvullend op bovenstaande beheersmaatregelen worden periodiek (tertiaal) onze risico’s en beheersmaatregelen geïnventariseerd en door de verantwoordelijke managers van een toelichting voorzien. Deze rapportage is elk tertiaal onderwerp van gesprek tussen de directie en de Raad van Commissarissen.

Lees meer over de Raad van Commissarissen.

Bedrijfscultuur

Als vertrekpunt voor ons risicomanagement is gesteld dat een juiste bedrijfscultuur bepalend is voor de wijze waarop een organisatie met haar risico’s omgaat. Daarnaast betekent ondernemen het lopen van risico’s, waarvan de omvang echter binnen aanvaardbare grenzen dienen te blijven.

Praktijkvoorbeelden hebben ons geleerd dat systemen niet kunnen voorkomen, dat bepaalde risico’s zich zullen voordoen, maar dat een open transparante cultuur met voldoende kritisch vermogen van de organisatie een voorwaarde vormt om op de juiste wijze met risico’s om te gaan.

Systemen kunnen ons wel helpen om de cultuur te ondersteunen. Wij zetten dan ook in op het bewust omgaan met de risico’s en houden deze continu onderwerp van gesprek. Wij zijn van mening dat de Woonbedrijf cultuur de juiste is om succesvol onze risico’s te beheersen en dat het kritisch vermogen van de organisatie met hulp van het gestructureerd risicomanagement alleen nog maar toeneemt.